ข้อมูลหนังสือ

[title]

101 กระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
5
Average: 5 (1 vote)
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

การปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่กําหนดให้ปฏิบัติ ซึ่งงานสอบบัญชีมีกระบวนการ
ขั้นตอนตามหลักการทางวิชาชีพ จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่พร้อมให้ตรวจสอบ งบการเงินตามเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินวิเคราะห์รายการค้า มีเหตุการณ์ เอกสารประกอบต้องมีการอนุมัติเกี่ยวข้องกับกิจการ
จึงจะบันทึกรายการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้บันทึกบัญชีตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนดให้ปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายการที่ปรากฏในงบการเงินถูกต้องสะดวกและใช้เวลาน้อยในการทํางาน