ข้อมูลหนังสือ

[title]

80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : ธรรมสภา
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ประวัติพระอรหันต์ ๘๐ รูป อ้างอิงจากในพระไตรปิฎก ซึ่งในเล่มนี้เป็น ชีวะประวัติของพระอรหันต์ตั้งแต่ในอดีตชาติที่มีความปรารถนาเป็นเอกทัคคะ รวมถึงการได้บำเพ็ญบุญกับพระทักขิไณย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า แล้ววนเวียนไปตามพบภูมิต่างๆ ด้วยอำนาจกรรมต่างๆ พร้อมบันทึกถึงความพิเศษพิสดารแห่งบารมี ของพระอรหันต์จนถึงภพชาติสุดท้ายที่พวกท่านเกิดยังในถิ่นประเทศชมพูทวีป