ข้อมูลหนังสือ

[title]

คำอธิบาย+ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก : วิชาความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : Equal Write
ผู้แต่ง : พัตร์พิมล อ่อนจีน
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
- ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
• แบบทดสอบท้ายบท
• ข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด ชุดละ 25 ข้อ