ชื่อ: การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเบลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา