ชื่อ: ปัญหาสภาพบังคับของข้อกำหนดการเสียสิทธิในกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา