ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ราคาใหม่)

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

เนื้อหา