ชื่อ: จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอยาง Training Officer มืออาชีพ

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

เนื้อหา