ชื่อ: ความรับผิดเด็ดขาดของผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งใหม่

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา