ชื่อ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยึดมั่นของประชาชนในการ ไม่ขายเสียง ตามกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2020-01-17 09:19 2020-01-23 00:14