ชื่อ: หลักธรรมทางพุทธศาสนาหลักการ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 กับการแก้ไขปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา