ชื่อ: บทบาทตำรวจในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา