ชื่อ: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา