ชื่อ: รายชื่อกฎหมายไทยปัจจุบัน อดีตถึง พ.ศ.2563

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

รวมรายชื่อกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ  
- ระบุถึงการแก้ไขแต่ละฉบับ แก้ไขโดยกฎหมายฉบับใด ปีใด ?
รวมทั้งรายชื่อกฎหมายที่ยกเลิกแล้ว
- ระบุว่ายกเลิกโดยกฎหมายฉบับใด ปีใด ?
และสรุปกฎหมายใหม่ในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา