ชื่อ: แก่นธรรม

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ดร.ฐาปนา  บุญหล้า

สำนักพิมพ์: ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

เนื้อหา