ชื่อ: คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: นันรณา จำลอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือเรียนวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ รหัส 2204-2103 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีเนื้อหารายวิชาทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2010 การทำงานกับแผ่นงาน การป้อนข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลและตกแต่งตาราง การสร้างและใช้งานแผนภูมิ การคำนวณและฟังก์ชั่น การทำงานกับฐานข้อมูลและการสรุปผลรวม การตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ รวมถึงการสร้างแมโครเบื้องต้น 
    ภายในเล่มมีการอธิบายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ในส่วนของคำสั่งต่างๆ ได้ระบุเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ในแต่ละบทยังมีใบงานและแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความเ้ข้าใจที่ได้่เรียนในแต่ละบทอีกด้วย