ชื่อ: ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

หมวด: สังคมศาสตร์

ผู้แต่ง: ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

เนื้อหา