ชื่อ: วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: บรรจง อมรชีวิน

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อ วิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม รวมทั้งวิธีคิด ซึ่งทำให้วิธีการทำงานแตกต่างกันไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อธุรกิจและทำงานร่วมกับคนที่มาจากหลายชาติหลายภาษา