ชื่อ: อตุโล ไม่ใดเทียม 1

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่มที่ ๑) กล่าวถึง ประวัติและปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่ ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ปฏิปทาที่งดงาม และเส้นทางการเพียรเผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต เพื่อเข้าสู่การรู้จักจิตของตนอย่างแท้จริง จนเข้าถึง ‘จิตแห่งพุทธะ’ ในลำดับต่อไป