หน้าตัวอย่าง ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกผู้แแทนราษฏร จังหวัดสุโขทัย