หน้าตัวอย่าง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย