หน้าตัวอย่าง ผลกระทบของการรับรองผลการเลือกตั้งล่าช้าของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น