หน้าตัวอย่าง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิหลังและปัจจัยทางด้านการสื่อสารทางการเมือง