หน้าตัวอย่าง ความต้องการมีผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น