หน้าตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กับการเรียนรู้ของประชาชน