หน้าตัวอย่าง ความรู้ ความเข้าใจ กฏหมายเลือกตั้ง้องถิ่นศึกษากรณีผู้สมัครสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น