หน้าตัวอย่าง ความต้องการที่แท้จริงๆต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น