หน้าตัวอย่าง พตส.2 รายงานวิชาการส่วนบุคคล เรื่องการพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ