หน้าตัวอย่าง พตส.2 รายงานวิชาส่วนบุคคล เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชน