หน้าตัวอย่าง ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน : กรณีชุมชนอินเดียแดงในอเมริกา