หน้าตัวอย่าง การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่