หน้าตัวอย่าง Problem Solving in Algorithms A Research Approach