หน้าตัวอย่าง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๖๐ ปี แห่งความเป็นมหาราช