ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ศักยภาพ ครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง: ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสําคัญส่งประสิทธิผลโดยตรงของการพัฒนาความก้าวหน้าและเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรตลอดจนเป็นสายงานสนับสนุนให้กับงานในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรได้รับความสําเร็จงานธุรการ เป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ค่อนข้างกว้างส่วนใหญ่จะเน้นที่การประสานงานเป็นหลักกับุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานธุรการและสายงานธุรการต่อองค์กรยุคแข่งขัน
บทที่ 2 ลักษณะงานบนบทบาทหน้าที่และแนวทางการบริหาร
บทที่ 3 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสายงานธุรการ