“ปธ.กกต.” เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต้นแบบสมรรถนะหลัก

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  ณ ห้องวายุภักษ์ 4 โรงแรงเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความประสงค์ จะพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์ทางวิชาการในการบริหารงานบุคคลให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันในการประเมินเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและการตอบแทนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยเพื่อกาหนดคุณลักษณะที่บุคลากรทุกคนในองค์การจำเป็นต้องมี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนาองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนของพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 120 คน อีกทั้งยังมีการบรรยายแนวคิด หลักการ การใช้ประโยชน์ และวิธีการกำหนดสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นวิทยากร เพื่อนาไปปรับปรุงต้นแบบสมรรถนะหลักและตัวชี้วัดแต่ละพฤติกรรมของสมรรถนะหลักของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อันจะช่วยพัฒนาผลงานของบุคลากรและนำพาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป