หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
โดย: พรรณรัตน์ โสธรประภากร 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง