หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

ชื่อเรื่อง: บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ
โดย: กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง